مصوبه خزانه داري كل در خصوص ماده (9) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

مصوب 1401/12/21 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.