الحاق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به عنوان جز (ف) بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26 اسفند 1383

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.