اصلاح تصويبنامه شماره 66612/ت55686ه تاريخ 30 مرداد 1398

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.