الحاق مجوز ضريب بازيافت سي و پنج درصد مبني بر بند (پ) ماده (2) شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع بند(2) تصويبنامه شماره 69978/ت53421هـ مورخ 10 شهريور 1395

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.