حق بهره برداري از پلاك ثبتي 4885 فرعي از 9767 اصلي مفروز و مجزي شده از 3577 و پلاك ثبتي 8741 فرعي از 3575 اصلي مفروز و مجزي شده از 6834 واقع در بخش ثبتي يك شهرستان سمنان دراستان سمنان واگذار شده از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.