بخشنامه خزانه داري كل درخصوص اجراي شيوه نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 15492/ت59748 ه مورخ 4 ارديبهشت 1401

مصوب 1401/12/16 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.