تسويه و تهاتر بدهي شركت هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:


231125/ت60838هــ
تاريخ:1401/12/13
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت نيرو- وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسـه 1401/12/10 به پيشـنهاد شــماره 1401/54139/20/100 مورخ 1401/10/12 وزارت نيرو و به اســتناد اصل يكصد و سي و هشــتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه ســال 1401 كل كشور تصويب كرد:
1- بدهي شركت هاي دولتي زير مجموعه وزارت نيرو (شركت مادر تخصـصي توليد نيروي برق حرارتي، شركت هاي برق منطقه اي تهران و توسعه منابع آب و نيروي ايران) ناشي از تكاليف قانوني مربوط به اجراي طرح هاي حرارتي و برق آبي، بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي از بانك هاي ملي ايران، صادرات ايران و سپه به نرخ قرارداد مربوط و بعد از سررسيد براساس نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر سال طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، جمعا به ميزان هشتــاد و هفت هزار و دويست و هفتاد و هشت ميليارد و ششصد و پنج ميليون (87/278/605/000/000) ريال، از محل مطالبات حسابرسي شده از دولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق، به صورت جمعي- خرجي تسويه و تهاتر مي گردد و بدهي هاي ياد شده به بدهي دولت به بانك هاي ياد شده منتقل مي شود.
2- سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي هاي تسويه شده از محل اعتبار رديف هزينه اي (91-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال1401 كل كشور اقدام مي نمايد.
3- شركت هاي دولتي ذي ربط و بانك هاي ملي ايران، صادرات ايران و سپه مكلفند مبالغ تسويه شده موضوع بند (1) اين تصويب نامه را (حسب مورد) در صورت هاي مالي خود اعمال نمايند تا ملاك اعمال حساب نهايي توسط خزانه داري كل كشور قرار گيرد.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رييس قوه قضاييه، دفترمعاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه ها وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.