تعيين علي زارعي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين علي زارعي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند
مصوب 1401,12,10

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 1401/12/10 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت49516 هــ مورخ 1392/6/5 تصويب كردند:

آقاي علي زارعي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند به مدت سه سال جايگزين آقاي علي شمخاني مي شود.

محمدمخبر
معاون اول رييس جمهور