نظررييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 152721/ت 60413 هـ مورخ 23 /08 / 1401 موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1401/11/16تطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

مرحله تصویب

شماره: 107181 /ھ ب

تاريخ: 16 /11 /1400

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم؛

بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 152721 /ت 60413 ھ مورخ ۲3 /08 /1401، موضوع: «اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.

«براساس تبصره بند «24» ماده (55) قانون شهرداري - مصوب 1334 – نمي توان در محل هاي با كاربري غيرتجاري، ‌فعاليت تجاري دائر نمود و براي نقض اين امر نيز در همين تبصره مجازات هايي مقرر شده است. برخي از مشاغل نيز در ذيل تبصره مذكور يا در ساير قوانين، از اين حكم مستثني شده است. بنابراين، حكم مقرر در بند (2) مصوبه مبني بر الحاق متني به عنوان ماده (4) به مصوبه اصلي كه دلالت بر امكان فعاليت شغلي ناشران، كتابفروشان و مراكز پخش كتاب در واحدهاي مسكوني و اداري بدون تغيير كاربري دارد، مغاير قانون است

محمد باقر قاليباف

رونوشت:

- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع.

- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع

- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.

- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع.

- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع.

- رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع.

- وزراي محترم – ارتباطات و فناوري اطلاعات – راه و شهرسازي – فرهنگ و ارشاد اسلامي – كشور – نفت – نيرو -، جهت اطلاع.

- روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.

- رياست محترم كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.

- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع.

- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع.

- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۸۸- جهت اطلاع.

- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (۱) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي.

- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29139.


نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0