بخشنامه گمرك درخصوص دستور العمل ابلاغ الكترونيكي اوراق گمركي

مصوب 1401/10/27 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.