بخشنامه گمرك درخصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از 12% به 70% ارزش پايه صادراتي

مصوب 1401/10/27 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.