بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات،عبور( ترانزيت) و سوآپ نفت خام و ميعانات گازي

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات،عبور( ترانزيت) و سوآپ نفت خام و ميعانات گازي
مصوب 1401,10,26

با سلام،
پيرو بخشنامه هاي شماره 765386 /97 /217 مورخ 27 /6 /97 و 502989 /97 /140 مورخ 1 /5 /97 و در اجراي تبصره هاي 3 و 7 ماده 26 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور(ترانزيت) و سوآب نفت خام و ميعانات گازي، فرآورده ها و مشتقات نفتي (موضوع بخشنامه شماره 951383 /1401 مورخ 3 /7 /1401)، به پيوست تصوير نامه شماره 258419 مورخ 4 /10 /1401 سازمان ملي استاندارد ايران مربوط به نوع ظرف، شرايط، نحوه نگهداري و پلمپ نمونه هاي اخذشده از محموله هاي صادراتي فرآورده هاي نفتي، جهت آگاهي ارسال و اعلام ميدارد: صرفا مسئوليت تأمين محل با شرايط موردنظر و نگهداري نمونه هاي شاهد با گمركات اجرايي بوده و اجراي باقي موارد مطابق دستورالعمل فوق الذكر با سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد.
لذا شايسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند. بديهي است مفاد اين بخشنامه صرفا در خصوص گمركات مجاز به انجام تشريفات صادرات مشتقات مايع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن ساير گمركات جهت آگاهي مي باشد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه شماره 258419 مورخ 4 /10 /1401