تصويب نامه راجع به تسويه مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق

مصوب 1401/10/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه راجع به تسويه مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق
مصوب 1401,10,21

هيئت وزيران در جلسه 21 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 199980 /57 مورخ 27 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- مطالبات وزارت نيرو (شركت توانير) از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق با بدهي شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به سازمان امور مالياتي كشور بابت طرح هاي برق آبي و حرارتي از محل رديف هاي (310902) و (91 -530000) به صورت جمعي - خرجي به مبلغ پنج هزار و نهصد و شش ميليارد و هفتاد و چهار ميليون و هشتصد و هفتاد و يك هزار و يكصد و پنجاه و پنج 155/ 871/ 074/ 906/ 5) ريال به شرح جدول زير تسويه مي شود:


رديف

عنوان شركت دولتي بدهكار

شناسه ملي شركت دولتي

عنوان طرح

عنوان حوزه مالياتي

تأييديه حوزه مالياتي

1

شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

10101144052

نيروگاه حافظ فارس

اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ

شماره 344 /251 /ص مورخ 8 /9 /1401

2

نيروگاه جنوب اصفهان

3

احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي

2- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصيص بابت بدهي هاي تسويه شده از محل اعتبار رديف هزينه اي (91 -530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 كل كشور اقدام نمايد.

3- مبالغ تسويه شده موضوع اين تصويب نامه درحكم وصولي نقدي در عملكرد سازمان امور مالياتي كشور منظور مي شود و سازمان مذكور و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مكلفند مراتب را در صورت هاي مالي خود اعمال حساب نمايند.

محمد مخبــر
معاون اول رييس جمهور