بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ابلاغ مصوبات سومين جلسه شوراي نظارت مالي در خصوص مسووليت ذيحسابان

مصوب 1401/10/26 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ابلاغ مصوبات سومين جلسه شوراي نظارت مالي در خصوص مسووليت ذيحسابان

در اجراي ماده (4) دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي نظارت مالي موضوع ماده (6) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 65444 /ت55376هـ مورخ 27 /05 /1398 هيات محترم وزيران و در راستاي ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت مالي مستند به ماده (94) قانون محاسبات عمومي كشور، به پيوست مصوبات سومين جلسه شوراي يادشده در خصوص مسؤوليت ذيحسابان در :
1 – پرداختهاي كمك، موضوع مواد (71) و (72) قانون محاسبات عموي كشور.
2 – مصرف اعتباراتي كه مشول قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه طبق قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند (مصوب 1364)» مي باشند.
براي اجرا ابلاغ و تأكيد مي گردد مصوبات فوق تا زمانيكه قوانين و مقررات مربوطه توسط مراجع قانوني اصلاح و يا لغو نشده باشد، براي كليه دستگاه هاي اجرايي، ذيحسابان و مديران مالي مربوطه لازم الاجراست و براي دستگاه ها و نهادهاي نظارتي مناط اعتبار خواهد بود.

سيد رحمت ا... اكرمي
خزانه دار كل كشور
و
رييس شوراي نظارت مالي