بخشنامه گمرك در خصوص فهرست به روز شده و تجميعي حاوي رديف تعرفه هاي مشمول كاهش حقوق گمركي از 4 درصد به 1 درصد

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص فهرست به روز شده و تجميعي حاوي رديف تعرفه هاي مشمول كاهش حقوق گمركي از 4 درصد به 1 درصد
مصوب 1401,10,26

با سلام و احترام،
پيرو بند (ب – 2 – ب) بخشنامه شماره 290131 /1401 /57 مورخ 3 /3 /1401 و بند (2) بخشنامه شماره 381964 /1401 /83 مورخ 23 /3 /1401 و بخشنامه هاي شماره 1093070 /1401 /224 مورخ 1 /8 /1401 و 1348278 /1401 /278 مورخ 14 /9 /1401 در خصوص ابلاغ فهرست رديف تعرفه اعلامي سازمان غذا و دارو مشمول تقليل حقوق گمركي به يك درصد،‌ بپيوست تصوير نامه شماره 11153882 /60 مورخ 14 /10 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصوير نامه هاي شماره 92544 /655 مورخ 6 /10 /1401 و 92080 /655 مورخ 5 /10 /1401 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به انضمام فهرست بروزرساني و تجميعي حاوي (647) رديف تعرفه و فهرست 9 رديف تعرفه مشمول كاهش حقوق گمركي از 4 % به 1 % موضوع حكم جزء (2) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات ارسال مي گردد.
- همانطور كه در بخشنامه هاي پيروي نيز عنوان شده است، كاهش حقوق گمركي رديف تعرفه هاي اعلامي سازمان غذا و دارو از چهار درصد (4 %)‌ به يك درصد (1 %) در هر مورد منوط به اعلام نظر آن سازمان در سامانه جامع گمركي بر روي اظهارنامه مربوطه مي باشد.

علي وكيلي
مديركل دفتر واردات

نامه شماره92080 /655 مورخ 5 /10 /1401 نامه شماره 92544 /655 مورخ 6 /10 /1401 نامه شماره 11153882 /60 مورخ 14 /10 /1401