بخشنامه گمرك در خصوص نحوه رسيدگي به ارزش جرثقيل، ماشين آلات و دستگاه هاي مستعمل وارداتي

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص نحوه رسيدگي به ارزش جرثقيل، ماشين آلات و دستگاه هاي مستعمل وارداتي 
مصوب 1401,10,26

با سلام و احترام،
با عنايت به ابطال تبصره ذيل ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص رسيدگي به ارزش كالاهاي مستعمل به استناد رأي شماره91 مورخ 24 /2 /1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدينوسيله مفاد:

1- بخشنامه 200312 /3497 /202 /24 /334 مورخ 6 /10 /1390 در مورد رسيدگي به ارزش ماشين آلات و دستگاه هاي مستعمل

2- بخشنامه شماره 126781 /6611 /202 /24 /307 مورخ 3 /7 /1392 در خصوص رسيدگي به ارزش جرثقيل هاي وارداتي مشمول فصل 84 سيستم هماهنگ شده

3- بخشنامه 153782 /95 /6612 /202 /24 /285 مورخ 24 /8 /1395 در زمينه رسيدگي به ارزش ليفتراك هاي وارداتي

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل مفاد بخشنامه هاي پيشگفت لغو و ارزش دستگاه ها و ماشين آلات مستعمل، جرثقيل، ليفتراك وارداتي با رعايت ماده 14 و بندهاي ذيل ماده 15 قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن بويژه سوابق ترخيص كالهاي مثل آنها رسيدگي مي گردد.

مجتبي شيشه چي ها
مديركل دفتر ارزش