بخشنامه خزانه داري كل درخصوص مكلف بودن دستگاه هاي اجرايي وام گيرنده از محل اعتبارات عمراني

مصوب 1401/10/26 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.