تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري به تركيب كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال)

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري به تركيب كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال)
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18/ 10/ 1401 به پيشنهادهاي شماره ۲۷۴۸۶۶ مورخ 17/ 12/ 1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شماره ۱۲۸۳۸۹/ ۱ مورخ 7/ 8/ 1401 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري به تركيب كارگروه ويژه اقتصاد رقومي (ديجيتال) موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ ت۵۹۳۶۹هـ مورخ 11/ 10/ 1400 با اصلاحات بعدي آن اضافه مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر