اصلاح آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18/ 10/ 1401 به پيشنهاد شماره ۱۸۱۱۵۳/ 50065 مورخ 29/ 9/ 1401 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۱۴۷۸/ ت۶۰۳۶۴هـ مورخ 22/ 8/ 1401 به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ در ماده (۴) پس از عبارت «با وظايف زير» عبارت «و از محل منابع مصوب مربوط» الحاق مي شود.

۲ـ در ماده (۹) عبارت «با پيشنهاد رئيس شورا و همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب شورا مي رسد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ساختار اداري لازم را در اختيار دبيرخانه قرار دهد.» به عبارت «در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد.» اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر