تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيت بند ج تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيت بند ج تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور 
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 179463 /57 مورخ 1 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از دولت و با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و در چارچوب آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك)، و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 15532 /ت59779هـ مورخ 4 /2 /1401 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 186001 /ت60668هـ مورخ 8 /10 /1401 نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي از محل ظرفيت بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور اقدام نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور