پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

مصوب 1401/10/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

پيش امضاء و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
مصوب 1401,10,21

هيئت وزيران در جلسه 21 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 33993 /020 مورخ 23 /9 /1401 وزارت جهاد كشاورزي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 2371 – تصويب كرد:

وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين الملل) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 105404مورخ 29 /8 /1385 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور