اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي بر خط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 183584 /50049 مورخ 4 /10 /1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي حمايت از كسب و كارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم گري حوزه بيمه هاي تجاري موضوع تصويب نامه شماره 160647 /ت60581ك مورخ 2 /9 /1401 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - عبارت "ماده (1) -" حذف و عبارت "تدوين و ابلاغ كند" به عبارت "تهيه و براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارسال نمايد" اصلاح مي شود.

2 - متن زير به عنوان بند (6) الحاق مي شود:
6- خدمات تبادل داده اي مورد نياز ارائه دهندگان خدمات بيمه اي برخط توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه تداوم داشته باشد.

3 - ماده (2) حذف مي شود.

محمد مخبــر
معاون اول رييس‌ جمهور