مشاركت مدني در قالب شركت طرح ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه اي شهيد باهنر و شهيد رجايي مشهد با مشاركت شهرداري مشهد

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مشاركت مدني در قالب شركت طرح ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه اي شهيد باهنر و شهيد رجايي مشهد با مشاركت شهرداري مشهد
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /47880 مورخ 6 /4 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) اجازه داده مي شود نسبت به مشاركت مدني در قالب شركت طرح (پروژه) ساماندهي و توانمندسازي محلات حاشيه اي شهيد باهنر و شهيد رجايي مشهد با مشاركت شهرداري مشهد اقدام نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور