اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان
مصوب 1401,10,18

هيئت وزيران در جلسه 18 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 184801 مورخ 5 /10 /1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان موضوع تصويب نامه شماره 152755 /ت60384هـ مورخ 23 /8 /1401 حذف و تبصره آن به عنوان ماده (12) تلقي مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس‌ جمهور