بخشنامه گمرك درخصوص لغو بخشنامه شماره 99/1122165 مورخ 19 آذر 1399 درمورد ارزش پايه صادراتي سنگ آهن

مصوب 1401/10/17 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.