تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد ريال

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد ريال
مصوب 1401,10,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1401 به پيشنهاد شماره 189195 /57 مورخ 14 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي جزء (3) الحاقي به بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور - مصوب 1401- و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به نمايندگي از دولت و در چهارچوب آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ك) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 15532 /ت59779هـ مورخ 4 /2 /1401 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 186001 /ت60668هـ مورخ 8 /10 /1401 نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر280) ريال اقدام نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور