راي شماره 1998 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به تقاضاي ابطال ماده شرط زماني در ماده (5) آئين‌نامه اجرائي ماده (165) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 موضوع كسر خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات

مصوب 1401/09/22
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.