راي شماره 1423 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اطلاق عبارت «با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400» مندرج در بند «8» ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بندهاي «الف»، «ب»، «د»، «هـ»، «و»، «ح»، «ط»، «ي»، «ك»، «ل»

مصوب 1401/08/17
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.