بخشنامه گمرك در خصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي پياز از 50% به 100% ارزش پايه صادراتي از تاريخ 17 دي 1401 تا پايان سال جاري

مصوب 1401/10/18 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي پياز از 50% به 100% ارزش پايه صادراتي از تاريخ 17 دي 1401 تا پايان سال جاري
مصوب 1401,10,18

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 1384060 /1401 /267 مورخ 20 /09 /1401 موضوع عوارض صادرات سيب زميني، پياز به پيوست تصوير نامه شماره 11153823 مورخ 14 /10 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 83517 /500 /1401 مورخ 12 /10 /1401 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در خصوص افزايش اخذ عوارض صادراتي پياز از 50% به 100% ارزش پايه صادراتي و با تأييد سيستمي توسط نماينده وزارت جهاد كشاورزي (جناب آقاي مدد علي رستمي ناوان معرفي شده طي بخشنامه شماره 1353418 /1401 /260 مورخ 15 /09 /1401) در سامانه جامع امور گمركي مطابق با مفاد نامه هاي مذكور و رعايت ساير قوانين و مقررات از تاريخ 17 /10 /1401 تا پايان سال جاري (بنا بر صراحت ذكر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال مي گردد. ضمناً اخذ عوارض 5 /0 (نيم) درصد موضوع جزء «و» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور سال 1401 نيز الزامي ميباشد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

نامه شماره 11153823 مورخ 14 /10 /1401 صفحه 2 صفحه 3 نامه شماره 83517 /500 /1401 مورخ 12 /10 /1401