اصلاح رديف 5 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401 با موضوع: (تامين اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماكن مسكوني شهري و روستايي و تأسيسات زيربنايي ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي اوايل مرداد ماه سال جاري )

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح رديف 5 جدول بند 1 تصويبنامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401
مصوب 1401,10,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 /1401 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در رديف (5) جدول بند (1) تصويب نامه شماره 142134 /ت60529هـ مورخ 10 /8 /1401 بدون تغيير در سرجمع اعتبارات، پس از واژه "ريال" عبارت "و ساير هزينه هاي پشتيباني ناشي از وقوع سيل و آبگرفتگي ياد شده" الحاق مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور