بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات اجرايي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب 1401/10/17 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ترتيبات اجرايي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم
مصوب 1401,10,17

تبصره ذيل به ماده (4) دستورالعمل شماره 530 /1401 /200 مورخ 18 /04 /1401 موضوع ترتيبات اجرايي صدور گواهي موضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي گردد:
تبصره: امكان ثبت الكترونيكي استعلام از طريق كارپوشه در پنجره واحد براي مودي نيز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهي يا اعلام عدم امكان صدور گواهي) مراتب از طريق پيامك به مودي اطلاع رساني و اطلاعات پاسخ صادره بر روي پنجره واحد براي مودي و نيز براي مرجع ذيربط بارگذاري مي شود. به علاوه امكان اصالت سنجي پاسخ استعلام براي مرجع ذيربط فراهم مي باشد.

داود منظور