اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور
مصوب 1401,10,14

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/ 10/ 1401 به پيشنهاد شماره ۱۷۶۸۶۴/ 49993 مورخ 23/ 9/ 1401 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۰۶۳۲/ ت۶۰۵۸۱ك مورخ 2/ 9/ 1401 به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ در صدر، عنوان و بندهاي (۱) و (۳) ماده (۱)، واژه "ديجيتال" به عبارت "رقومي (ديجيتال)" اصلاح مي شود.

۲ـ ماده (۷) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۷ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را براي برخورداري آزادكاران از بيمه تأمين اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط انجام دهد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمد مخبر