اصلاح آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال
مصوب 1401,10,14

هيئت وزيران در جلسه 14/ 10/ 1401 به پيشنهاد شماره ۱۷۷۹۸۷/ 49992 مورخ 26/ 9/ 1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۲۱۸۰ /ت۶۰۵۱۱ك مورخ 10/ 8/ 1401 به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- در صدر و عنوان، بند (۲) ماده (۳)، بندهاي (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۱۴)، واژه "ديجيتال" به عبارت "رقومي (ديجيتال)" اصلاح مي شود.

3-[2] ماده (7) به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقا مي شود:
ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 كل كشور جهت تصويب در مرجع ذي صلاح را به نحوي تهيه نمايد كه با رعايت جزء (7) بند (الف) تبصره مذكور، تا سقف ده درصد (10%) از منابع بند (لف) آن براي حمايت از كسب و كارهايي كه فعاليت خود را به يكي از سكوهاي مشمول منتقل مينمايند، صرف شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور