تخصيص مبالغي اعتبار به منظور ساماندهي نقاط بحراني و تثبيت پايدارسازي مناطق و محورهاي مواصلاتي روستايي و بين شهري دچار زمين لغزش،‌ بازسازي راه ها و پل هاي آسيب ديده، احداث ديوار حفاظتي جوي هاي عميق (ترانشه ها) و ديواره رودخانه ها و تكميل و احداث سردهنه هاي زراعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تخصيص مبالغي اعتبار به منظور ساماندهي نقاط بحراني و تثبيت پايدارسازي مناطق و محورهاي مواصلاتي روستايي و بين شهري دچار زمين لغزش،‌ بازسازي راه ها و پل هاي آسيب ديده، احداث ديوار حفاظتي جوي هاي عميق (ترانشه ها) و ديواره رودخانه ها و تكميل و احداث سردهنه هاي زراعي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران
مصوب 1401,10,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /10 / 1401 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ سه هزار و هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700 /3) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي (به ترتيب مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1)‌ ريال براي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران و دو هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /2) ريال براي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران) از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور ساماندهي نقاط بحراني و تثبيت پايدارسازي مناطق و محورهاي مواصلاتي روستايي و بين شهري دچار زمين لغزش،‌ بازسازي راه ها و پل هاي آسيب ديده، احداث ديوار حفاظتي جوي هاي عميق (ترانشه ها) و ديواره رودخانه ها و تكميل و احداث سردهنه هاي زراعي حسب مورد توسط اداره كل راه وشهرسازي استان مازندران و شركت سهامي آب منطقه اي مازندران، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور