بخشنامه گمرك در خصوص جدول به روز شده فهرست مواد مخدر، روان گردان و پيش ساز

مصوب 1401/10/17 گمرك ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

بخشنامه گمرك در خصوص جدول به روز شده فهرست مواد مخدر، روان گردان و پيش ساز
مصوب 1401,10,17

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به عدم دسترسي به تاريخ تصويب، تاريخ ابلاغ به عنوان تاريخ تصويب تعيين شده است.

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 1268012 /1400 /218 مورخ 20 /9 /1400 دفتر واردات موضوع جداول فهرست پيش ساز مواد مخدر و همچنين فهرست ضميمه 8 كتاب مقررات صادرات و واردات در خصوص فهرست روان گردان، مخدر و پيش ساز (بانضمام يادداشت هاي ذيل فهرست ضميمه)، به پيوست تصوير نامه شماره 84752 /655 مورخ 14 /9 /1401 معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو در خصوص فهرست به روز شده مواد مذكور با آدرس اينترنتي اعلام شده در لينك INCB و با مجوز سيستمي نماينده سازمان غذا و دارو براي صادرات (معرفي شده طي بخشنامه شماره 903652 /1401 مورخ 23 /6 /1401) عينا جهت اقدام مطابق مفاد نامه هاي فوق الذكر و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال ميگردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

تصوير نامه شماره 84752 /655 مورخ 14 /9 /1401

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0