رأي شماره1319 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع:حداكثرتامبلغ برآورداوليه ازبند 4 بخشنامه شماره 35681- 1381/6/20 وزيراموراقتصادي و دارايي،از تاريخ تصويب ابطال شد

مصوب 1401/08/03
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.