رأي ﺷﻤﺎره ع 187 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: 3 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 39452 /235 /د 35 ﻣﻮرخ 7 /8 /1401 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑ ﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺮار داده، وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ اظهارنامه مالياتي و انجام تكاليف قانوني ديگر نيز مكلّف ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇف نموده است تا تعيين تكليف آخرين سكه خريداري شده همه ساله اظهارنامه مالياتي ارائه نمايند،‌ابطال شد

مصوب 1401/08/04
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.