سفر وزير نفت به كشور ازبكستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

سفر وزير نفت به كشور ازبكستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي
مصوب 1401,06,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 541 – 2/ 20 مورخ 19/ 6/ 1401 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – تصويب كرد:

1- مسافرت وزير نفت به كشور ازبكستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.

2- رديف (2) جدول تصميم نامه شماره 107454/ 60326 مورخ 19/ 6/ 1401 لغو مي شود

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور