بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تكميل اطلاعات موردنياز در اجراي تكليف ماده (13) آيين نامه اجرايي حكم بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

مصوب 1401/06/27 خزانه داري كل كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تكميل اطلاعات موردنياز در اجراي تكليف ماده (13) آيين نامه اجرايي حكم بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
مصوب 1401,06,27

سلام عليكم
در اجراي مفاد ماده (13) آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 85184 /ت60033هـ مورخ 22 /05 /1401 هيأت محترم وزيران، مبني بر تكميل فرآيند احصاي سامانهاي (سيستمي) اطلاعات به روز بدهي ها و مطالبات در مقاطع فصلي بر حسب جزييات اطلاعاتي مربوط و با توجه به مفاد ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويبنامه شماره 61240 /ت52230هـ مورخ 17 /5 /1394 هيأت محترم وزيران و تبصره هاي آن در خصوص تعيين اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي تهيه گزارش هاي تكليفي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بدينوسيله سال ايجاد بدهي و طلب بعنوان يكي قلم اطلاعاتي الزامي تعيين مي شود. لذا لازم است كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي (استاني) و منابع داخلي و عمومي (طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع بودجه عمومي) شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي دولتي و غيردولتي (خصوصي) از ابتداي مهرماه سالجاري به همراه ساير اقلام اطلاعاتي مربوط، نسبت به درج دقيق مشخصه اطلاعاتي سال ايجاد بدهي و طلب براي هر قلم (ركورد) قابل ثبت از طريق سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو) – زيرسامانه ثبت و گزارشگري بدهي ها و مطالبات اقدام نمايند.
بديهي است ثبت اطلاعات واحدهاي گزارشگر بدون درج سال ايجاد بدهي /طلب مقدور نمي باشد و مسووليت ناشي از عدم درج صحيح اين قلم اطلاعاتي براي استفاده از ساير ابزارها و ظرفيت هاي پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط، تهيه گزارش هاي تجزيه سني اقلام بدهي و طلب و ... بر عهده بالاترين مقام مالي و اجرايي مجاز واحد گزارشگر ذي ربط خواهد بود.

سيدرحمت ا... كرمي
خزانه دار كل كشور