بخشنامه گمرك در خصوص صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

مصوب 1401/06/27 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص صادرات محصولات صنعت پتروشيمي
مصوب 1401,06,27

با سلام،
پيرو بخشنامه شماره 241365 /1400 /25 مورخ 26 /02 /1400 موضوع شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي، به پيوست تصوير نامه شماره 156200 /60 مورخ 23 /06 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 130020 /60 مورخ 26 /05 /1401 دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارتخانه مزبور جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شركتها، شناسه ملي و كدهاي طبقه بندي مذكور در نامه) پس از تعيين ماهيت و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري از جمله بخش نامه شماره 1057261 مورخ4 /9 /1399 ارسال ميگردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات

صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 بخشنامه شماره 241365 /1400 /25 مورخ 26 /02 /1400 نامه شماره 156200 /60 مورخ 23 /06 /1401 صفحه 6