بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي

مصوب 1401/06/27 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص ساماندهي صادرات محصولات فولادي
مصوب 1401,06,27

پيرو بخشنامه شماره 459623 /1401 /98 مورخ 05 /04 /1401 موضوع ساماندهي صادرات محصولات فولادي (مقاطع طويل)، به پيوست تصوير نامه شماره 154719 /60 مورخ 22 /6 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 150188 /60 مورخ 16 /6 /1401 مدير كل دفتر صنايع معدني آن وزارتخانه در خصوص فهرست شركت هاي مجاز به صادرات محصولات فولادي مقاطع طويل، عيناً جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه هاي مزبور (نام شركت، شناسه ملي و كدهاي طبقه بندي اعلامي)، با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاريخ 31 /06 /1401 ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مدير كل دفتر صادرات

تصوير نامه شماره 154719 /60 مورخ 22 /6 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت