بخشنامه گمرك درخصوص استعلامات مواد 47 و 74 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مصوب 1401/06/23 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص استعلامات مواد 47 و 74 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز    
مصوب 1401,06,23

پيرو بخشنامه هاي متعدد منتهي به بخشنامه شماره 1365022 مورخ 21 /10 /1398 در خصوص استعلامات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نظر به اهميت موضوع و تأكيد مجدد موضوع توسط مقامات قضايي در بازديدهاي اخير بعمل آمده، با در نظر داشتن اهميت امر و همچنين مواعد تعييني در مواد 47 و 74 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تسريع در ارسال پاسخ استعلامات بعمل آمده به مراجع رسيدگي كننده در موعد مقرر ضروري و مورد تاكيد است.
بديهي است در مواردي كه اظهار نظر كارشناسي گمرك استعلام شونده، منوط به صدور قبض انبار از سوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا اعلام نظر ساير گمركات اجرايي و يا دستگاه هاي ديگر از جمله اداره استاندارد و ... مي باشد، ضرورت دارد به فوريت درخواست استمهال به مرجع رسيدگي كننده، منعكس و به محض وصول مستندات،‌ پاسخ نهايي به مرجع مذكور ارسال گردد.

رضا گلي
مدير كل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته