بخشنامه گمرك درخصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي

مصوب 1401/06/23 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي
مصوب 1401,06,23

پيرو بخشنامه شماره 241365 /1400 /25 مورخ 26 /2 /1400 موضوع شرايط صادرات محصولات صنعت پتروشيمي، به پيوست تصوير نامه شماره 156194 /60 مورخ 23 /6 /1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه هاي شماره 153393 /60 مورخ 20 /6 /1401 دفتر صنايع شيميايي و پليمري وزارتخانه مزبور و 44703 /108 – 1 ص پ مورخ 24 /5 /1401 دفتر صنايع پائين دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شركتها، شناسه ملي و كدهاي طبقه بندي مذكور در نامه) و با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال ميگردد.

علي اكبر شاماني
مدير كل دفتر صادرات

ص 2 ص 3 ص 4 جداول از صفحه 5 تا 19 قابل رويت است