اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
مصوب 1401,06,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 108282 /48985 مورخ 20 /6 /1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 80739 /ت60011 هـ مورخ 12 /5 /1401 به شرح زير اصلاح مي شود :

1 – ماده (2) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 2 – اموال مازاد موضوع اين آيين نامه، توسط وزارت با اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به فروش مي رسد.
تبصره : در اجراي تبصره (2) ماده (10) قانون جهش توليد مسكن – مصوب 1400 – اخذ تاييديه وزارت راه و شهرسازي ضروري است.

2 – در ماده (4)، عبارت "توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين نامه" حذف مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور