تعيين درجه گرمسيري در ماههاي سال براي شهرستان جهرم

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين درجه گرمسيري در ماههاي سال براي شهرستان جهرم
مصوب 1401,06,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 100 /10 /33022 /1401 مورخ 31 /5 /1401 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – شهرستان جهرم (استان فارس) براي ماه هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير (1) و براي ماه هاي ارديبهشت و مهر به عنوان منطقه گرمسير (3) تعيين مي شود.

2 – بار مالي ناشي از اجراي اين تصويب نامه از محل منابع مندرج در ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب 1388 – با رعايت سقف مقرر در قوانين بودجه سالانه كل كشور تأمين مي شود.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور