حذف تبصره ماده (10) آيين نامه توليد،‌ دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت

مصوب 1401/06/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

حذف تبصره ماده (10) آيين نامه توليد،‌ دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت
مصوب 1401,06,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 108376 /48968 موخ 2 /6 /1401 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تبصره ماده (10) آيين نامه توليد،‌ دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت موضوع تصويب نامه شماره 77900/ ت58972هـ مورخ 9/ 5/ 1401 حذف مي شود.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور