تخصيص مبالغي اعتبار به منظور جبران اثرات خشكسالي بر حقابه داران حوضه زاينده رود استان اصفهان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

مصوب 1401/06/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تخصيص اعتبار به منظور جبران اثرات خشكسالي بر حقابه داران حوضه زاينده رود استان اصفهان
مصوب 1401,06,20

هيئت وزيران در جلسه 2 /6 /1401 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال به صورت هزينه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - ، به منظور جبران اثرات خشكسالي بر حقابه داران حوضه زاينده رود استان اصفهان در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – شركت هاي صنايع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بيش از يكصد هزار مترمكعب در سال) مي توانند با تصويب مجامع عمومي خود، مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال را براي جبران اثرات خشكسالي بر حقابه داران حوضه زاينده رود استان اصفهان با نظر و تأييد استانداري اصفهان هزينه نمايند.

تبصره- بر اساس ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، مبالغ پرداختي توسط شركت هاي مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

3 – سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري اصفهان و ساير دستگاه هاي مربوط موظفند گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايند.

محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور