تخصيص مبالغي اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت به منظور جبران خسارات ناشي از زمين لرزه در شهرستان ‌هاي بستك و بندرلنگه استان‌ هرمزگان به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط

مصوب 1401/06/20 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تخصيص مبالغي اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت به منظور جبران خسارات ناشي از زمين لرزه در شهرستان ‌هاي بستك و بندرلنگه استان‌ هرمزگان به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
مصوب 1401,06,20

هيئت وزيران در جلسه 20 /6 /1401 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ سيصد و شش ميليارد (000 /000 /000 /306) ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، به منظور جبران خسارات ناشي از زمين لرزه در شهرستان ‌هاي بستك و بندرلنگه استان‌ هرمزگان به شرح جدول زير در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

ميزان اعتبار تا مبلغ

نوع اعتبار

دستگاه اجرايي

1

كمك بلاعوض جهت احداث (309) واحد مسكوني روستايي به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال

500 /154

هزينه اي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

2

كمك بلاعوض جهت تعمير (203) واحد مسكوني شهريو روستايي و تجاري به ازاي هر واحد تا سقف مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال

500 /101

3

جهت مرمت راه هاي روستايي و زيرساخت هاي حياتي (مرمت پل ها و راه ها و مجرا (كانال) مسيل روستا)

000 /500

تملك دارايي سرمايه اي

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان

2 – مبلغ هفتصد و هفتاد و يك ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /771)‌ ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) با راهبري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل با معرفي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به منظور جبران خسارات ناشي از زمين لرزه مناطق مسكوني شهرستان هاي بستك و بندر لنگه استان هرمزگان با ضمانت زنجيره اي به شرح جدول زير پرداخت مي شود . بدهي، معوقات و جچك برگشتي احتمالي خسارت ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود.


رديف

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهيلات

ميزان تسهيلات

نام دستگاه

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

309

000 /2

000 /618

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

تعمير اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي به ازاي هر واحد مسكوني تا سقف مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال

203

300

900 /60

بازپرداخت پنج ساله

3

تأمين لوازم معيشتي (لوازم خانگي و سرمايه اي) واحدهاي مسكوني و تجاري آسيب ديده به ازاي هر واحد مسكوني و تجاري تا سقف مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال

309

300

700 /92

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان

بازپرداخت هفت ساله

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب‌ نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي ياد شده را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سال‌ هاي بعد پيش بيني و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد. اين تضمين نافي مسئوليت بانك ‌هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان هرمزگان موظفند گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايند.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور