بخشنامه گمرك در خصوص ايجاد مجدد گمركات تخصصي ترخيص پارچه

مصوب 1401/06/22 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك در خصوص ايجاد مجدد گمركات تخصصي ترخيص پارچه
مصوب 1401,06,22

با سلام و احترام،
پيرو بخشنامه 1006455 /175 مورخ 3 /8 /1400 موضوع ايجاد مجدد گمركات تخصصي ترخيص پارچه، بدينوسيله گمرك قزوين بعنوان گمرك اختصاصي مجاز به ترخيص پارچه با رعايت مفاد بخشنامه پيروي و رعايت كامل مقررات تعيين مي گردد.

علي وكيلي
مديركل دفتر واردات