بخشنامه گمرك درخصوص شركت نيرو موتور سهند

مصوب 1401/06/21 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك درخصوص شركت نيرو موتور سهند  
مصوب 1401,06,21

بپيوست تصوير نامه شماره 140642 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره 553 /00 مورخ 30 /5 /1401 شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا، بهمراه يك جلد دفترچه حاوي اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت چهارچرخ مدل DAICHI YX600 EFI طبق جدول ذيل نامه صدرالاشاره مربوط به شركت نيروموتور سهند به شناسه ملي 14005265540 و به ميزان 49 /15 %(پانزده مميز چهل و نه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودي مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرم هاي مربوطه در قالب فصل 98 كتاب مقررات صادرات و واردات اعلام مي گردد. ضمنا تاريخ اعتبار تعيين شده فقط تا پايان شهريورماه سال 1401 ميباشد. خواهشمند است دستور فرمائيد پس از انطباق دقيق كالاي وارده با فهرست كالايي مندرج در IPI با رعايت كامل مقررات اقدام نمايند.

علي وكيلي
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

تصوير نامه شماره 140642 /60 مورخ 7 /6 /1401 دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت